Privacyverklaring

Proflex Personeel is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. Onze werknemers zijn zich er dan ook terdege van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring laten wij je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen wanneer je onze website bezoekt of wanneer jij je besluit in te schrijven als werkzoekende. Daarnaast brengen wij je op de hoogte waarom wij deze gegevens verzamelen en verduidelijken we aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Proflex Personeel.

Proflex Personeel B.V. is gevestigd te Apeldoorn aan de Prins Willem-Alexanderlaan 301 en is verantwoordelijk voor de verwerking en het beheer van persoonsgegevens. Mocht je vragen hebben over deze privacy verklaring, dan kun je altijd contact opnemen via info@proflexpersoneel.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee de identiteit van een natuurlijk persoon kan worden achterhaald. Met andere woorden: Ze zijn te herleiden tot jou als persoon. Persoonsgegevens zijn te verdelen in verkeers- en locatiegegevens en gebruikersgegevens.

Verkeer- en locatiegegevens.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens worden doorgegeven. Evenals veel andere websites worden automatisch bepaalde algemene niet-identificeerbare verkeer- en locatiegegevens bijgehouden. Voorbeelden hiervan zijn het Internet Protocol (IP-adres van je computer en Internet Service Provider), datum en tijdstip van je bezoek aan de website, het internet adres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem wat je gebruikt, de onderdelen van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken en het materiaal dat je opstuurt of download van de website. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om meer gerichte vacatures en informatie op de website te zetten. Op deze manier kan Proflex Personeel haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Gebruikersgegevens (werknemer).

Wanneer jij je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor onze diensten (bemiddeling, werving & selectie, uitzenden, payroll en detachering) vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten te kunnen uitvoeren en gebruikt voor het doen van:

 • Aanbiedingen en/of informatie verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten.
 • Om geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de bemiddeling naar toekomstige werkzaamheden.
 • Om een werknemers- of personeel / bemiddelingsrelatie aan te gaan.
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, waaronder trainingen en opleidingen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 • Om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Proflex Personeel of derden. Het is mogelijk dat wij de informatie die je voor jouw account opgeeft, combineren met onze diensten om het gebruikersgemak te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bij bepaalde diensten kunnen wij je de mogelijkheid bieden om aan te geven dat je niet akkoord gaat met het combineren van dergelijke informatie.

In het kader van de dienstverlening legt Proflex Personeel gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Proflex Personeel en in deze Privacy Verklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • NAW-gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
 • Pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, VAR-verklaring, bankrekening
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring
 • Referenties en getuigschriften
 • Gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Personele documenten en overige zaken voor zover wettelijk vereist of daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Verder worden er automatisch gegevens genereerd zoals is te lezen in deze Privacy Verklaring.

Proflex Personeel legt gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod in de arbeidsmarkt samen te brengen
 • Service te kunnen verlenen indien je die in het gebruik van Proflex Personeel nodig hebt (bijvoorbeeld indien jij je wachtwoord bent vergeten om je uren in te kunnen voeren)
 • Gewerkte uren te registreren
 • Versturen van elektronische nieuwsbrieven
 • Betalingen te kunnen verwerken

Gebruikersgegevens (zakelijke relaties)

Proflex Personeel verwerkt persoonsgegevens van betrokken die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie aan te gaan en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen
 • Contactmomenten (e-mail, bezoekverslagen, verkregen informatie) en gedane aanbiedingen en voorstellen

Proflex Personeel kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstelling van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin wij verplicht worden deze af te geven, bijvoorbeeld door een gerechtelijk vonnis.

Inzage en/of wijzigen gegevens.

Via je account van Mijn Proflex heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen op je CV of je accountgegevens. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die niet zelf aan te passen zijn, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Proflex Personeel.

Verwijzing en links naar derden.

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites welke worden beheerd door derden. Dit zijn onder andere de netwerkdiensten Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube en Google+. Op het moment dat je een dergelijke button aanklikt, verlaat je de website van Proflex Personeel en zijn derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies worden vastgelegd.

Naast deze netwerkdiensten gebruikt Proflex Personeel werving- en vacature websites al Werk.nl, Jobbird, Talentee, Indeed en Jobrapido. Wij hebben geen controle over de links en advertenties op deze websites, actualiteit van vacatures of uitingen welke gedaan worden alsmede het gebruik van cookies. Browsen en interactie op een andere website, dan van Proflex Personeel, met inbegrip van websites die een link hebben naar onze website, zijn onderworpen aan eigen voorwaarden en het privacy beleid van die website.

Handhaving

Proflex Personeel onderzoekt geregeld of deze privacy verklaring wordt nageleefd. Vragen of opmerkingen met betrekking tot de privacy verklaring kun je altijd kenbaar maken door contact met ons op te nemen via info@proflexpersoneel.nl of te schrijven naar:

Proflex Personeel B.V.
Prins Willem-Alexanderlaan 301
7311 SW Apeldoorn

Wanneer wij op dit adres schriftelijke klachten ontvangen, is het beleid van Proflex Personeel om met de desbetreffende gebruiker contact op te nemen over zijn of haar problemen. Wij zullen onze medewerking verlenen aan de betrokken bevoegde instanties, inclusief plaatselijke privacy toezichthouders, om een oplossing te vinden voor de klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens die niet tussen Proflex Personeel en betrokkene zelf kunnen worden opgelost.

Wijzigingen

Proflex Personeel kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Verklaring. De meest actuele Privacy Verklaring is te allen tijde in te zien op www.proflex.nl. Deze versie is opgesteld in 2021.